Dzie? dobry,
nie jest to mo?e post z pro?b? o pomoc, ale wydaje mi si?, ?e komu? mo?e pomóc. Chmurka rewizyjna wyst?puje w autocadzie ju? od kilku lat. Pocz?tkowo by?a dost?pna jako odr?czna linia ewentualnie jako polilinia jednak dopiero po zamianie jej na chmurk?. Potem wprowadzono mo?liwo?? stworzenia polilinii oraz prostok?ta. Wci?? jednak brakuje mo?liwo?ci tworzenia bardziej zaawansowanych kszta?tów, zmiany rozmiaru chmury, ?ledzenia biegunowego, nietraktowania ?uku chmury jako zwyk?ego ?uku (wprowadza to niepotrzebne znaczniki). Cz??? z tych problemów da si? rozwi?za? za pomoc? lispów, jednak nie wszystkie. Na forach wiele razy pojawia? si? problem stylu linii jako chmurki. U?atwi?oby to znacznie rysowanie w starszych wersjach programu oraz rozwi?za?o niektóre problemy przytoczone powy?ej. Wi?kszo?? propozycji opiera si? na lispach oraz dedykowanych kszta?tach. Zasadniczym problemem jest fakt, ?e nie wszyscy maj? dost?p do pe?nej wersji AC oraz to, ?e wszyscy musz? mie? za?adowany w bibliotece dany kszta?t. Poni?ej definicja chmury rewizyjnej wykorzystuj?ca wbudowany kszta?t kreski:

Code:
*Chmurka_v2,/-\/-\/-\
A,.000001,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=1.60696902421635x=1.91511110779744,r=310],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=4.53873620901571,x=0.950342455985955,r=302],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=6.88037597728822,x=0.354326340483522,r=294],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=8.58631097452022,x=0.0413442244358211,r=286],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=9.62333711646288,x=-0.0798313638644559,r=278],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=9.97126986886304,x=-0.10416119201053,r=270],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=9.62333711646288,x=-0.128491020156604,r=262],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=8.58631097452021,x=-0.249666608456881,r=254],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=6.88037597728822,x=-0.562648724504582,r=246],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=4.5387362090157,x=-1.15866484000701,r=238],-5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=2.5,y=1.60696902421634,x=-2.1234334918185,r=230],0.00001
Ca?o?? nale?y skopiowa? do pliku "acad.lin" lub "acadiso.lin" (mo?na do innego, ale w tym przypadku nie trzeba szuka? pliku), znajduj?cych si? w folderze:
Code:
"~\AppData\Roaming\Autodesk\[Twoja wersja Autocada]\[Folder ró?ny w zale?no?ci od wersji. Jednak pocz?tek to R...]\[J?zyk Autocada]\Support"
Definicja charakteryzuje si? 11 liniami na ?uk o k?cie 80st. Kszta?t nale?y rysowa? zgodnie z ruchem wskazówek zegara.